Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

-dla osób zainteresowanych zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym podejściem do controllingu.
-dla osób, które planują budowę lub wzmocnienie istniejącego systemu informacji zarządczej, 
-dla specjalistów ds. controllingu, 
-dla kontrolerów finansowych a także wszystkich pracowników pionów finansowych
-dla osób na stanowiskach managerskich
Szkolenie polecane jest szczególnie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji i doskonaleniem warsztatu podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Cel szkolenia

Controlling to system, którego celem jest dostarczenie informacji o prawdziwych źródłach budowania wartości przedsiębiorstwa, wskazanie gdzie, kto i na czym zarabia pieniądze, a gdzie są one marnotrawione.

Narzędzia controlingu mają na za zadanie zapewnić realizację celów przedsiębiorstwa, zarówno krótkoterminowych – operacyjnych jak i długoterminowych - strategicznych.

Wdrożenie i doskonalenie sytemu controllingu to nieodzowny etap rozwoju każdej organizacji. Znajomość technik i zasad myślenia contollingowego to konieczność dla każdego, kto pragnie wspierać swoje przedsiębiorstwo w rozwoju i w walce konkurencyjnej.

Celem szkolenia jest dostarczenie Uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu kontrolingu i zarządzania finansami zgodnie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie. Zadaniem szkolenia jest zapewnienie kompetencji w zakresie zastosowań nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi kontrolingu oraz ocena możliwości ich wdrożenia

Zasadnicze cele szczegółowe szkolenia to:
-pozyskanie wiedzy na temat zadań i modeli organizacji kontrolingu oraz dobór modelu do specyfiki uwarunkowań Klienta,

-prezentacja praktycznych zastosowań narzędzia kontrolingu operacyjnego i strategicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury wdrażania tych narzędzi w praktyce gospodarczej oraz analizę potencjalnych korzyści płynących dla Klienta z ich aplikacji

-zapoznanie z praktyką zastosowań współczesnych narzędzi zarządzania kosztami i podnoszenia efektywności operacyjnej organizacji, w tym z procesowym zarządzaniem kosztami, poszukiwanie zastosowań w środowisku Klienta

-nabycie umiejętności związanych z budowaniem dynamicznych modeli biznesowych, budowanie świadomości korzyści dla organizacji wynikających z przygotowywania budżetów, prognoz i planów finansowych i prowadzenia analiz odchyleń

-nabycie wiedzy i umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami wspierającymi kontroling funkcjonalny (m in.: controlling inwestycji, personalny, marketingu)

Program szkolenia

1.Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

a) Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b) Strategiczny/operacyjny moduł controllingu
c) Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej
d) Składniki systemu informacji zarządczej - planowanie, kontrola, kierowanie
e) Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności 

2.Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej

a) Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
b) Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
c) Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
d) Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania
e) Plan finansowy - sprawozdania finansowe pro forma

3. Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

a) Rachunek kosztów zmiennych
b) Rachunek kosztów standardowych
c) Rachunek kosztów działań
d) Inne modele rachunku kosztów

4.Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

a) Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządczej
b) Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
c) Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów
d) Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - przewaga względem tradycyjnego rachunku kosztów działań, zakres zastosowań
e) Budżetowanie w systemach rachunku kosztów działań
f) Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

5.Narzędzia i zadania controllingu strategicznego

a) Jak określić pozycję strategiczną przedsiębiorstwa?
b) Zwrot, czas i ryzyko czyli filary perspektywy długoterminowej
c) Elementy planowania strategicznego
d) Pomnażanie wartość jako zasadniczy cel istnienia przedsiębiorstwa – czyli jak wdrażać koncepcję Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa (Value Based Managemnet)
e) Zrównoważona Karta Wyników (BSC) - jak przenieść założenia kontrolingu strategicznego na poziom operacyjny
f) Projektowanie systemów motywacyjnych

6.Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie

a) Obszary controlingu funkcyjnego
b) Funkcjonalne zastosowania controlingu: projektów, działalności badawczo-rozwojowej, produkcji, personalnego, marketingu i sprzedaży
c) Kontroling projektów inwestycyjnych

Każdy z tematów ujętych w programie w zależności od potrzeb może zostać rozwinięty w odrębne szkolenie uzupełniające. Modelowy program szkolenia zostanie dostosowany do potrzeb Klienta w drodze wymiany doświadczeń w przypadku szkoleń wewnętrznych.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Szkolenie będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów, zdobyte umiejętności pozwolą wykorzystać tę wiedzę w trakcie podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Trener

dr inż. Michał Kowalski

Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad 3500 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania finansami korporacyjnymi, systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Twórca i opiekun merytoryczny kursów. Dyrektor Finansowy, Kontroler Finansowy, oraz Wykładowca studiów podyplomowych: Controlling w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controllingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw, kapitału intelektualnego, controllingu strategicznego i inwestycji kapitałowych. Wykonawca projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

Zakres realizowanych tematów szkoleń (wybór): analiza finansowa, ocena projektów inwestycyjnych, controlling i rachunek kosztów, controlling strategiczny, wycena kapitału  intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa, opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności, zarządzanie procesami, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, modelowanie finansowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.