Termin, miejsce, cena

30/05/2023 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zaangażowanych w przetwarzanie danych osobowych w administracji publicznej. Będzie wartościowe dla pracowników, którzy ze względu na zakres obowiązków mają dostęp do danych osobowych, a także dla kierowników, osób zajmujących się obsługą prawną urzędu i innych zaangażowanych w proces zawierania umów z kontrahentami.

Cel szkolenia

- określenie, jakie informacje podlegają przepisom RODO wraz ze wskazaniem zasad pozwalających na ich legalne zbieranie i wykorzystywanie,
- wykształcenie umiejętności reagowania w przypadku wpłynięcia wniosku o realizację praw przysługujących na podstawie RODO,
- przekazanie wiedzy na temat naruszeń ochrony danych i prawidłowego reagowania w przypadku ich wystąpienia,
- zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sądów administracyjnych oraz wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych,
- poznanie potencjalnych „pułapek” przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym.

Program szkolenia

Rodo w dostępie do informacji publicznej: ( szkolenie 2,5 - 3 h )
1. Prawo dostępu do informacji publicznej – główne definicje
2. Charakterystyka ograniczeń - tajemnice ustawowo chronione, prywatność, tajemnica przedsiębiorcy, informacje niejawne
2. RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe
3. Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in. kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną oraz ograniczenia w zakresie udostępnianych informacji
4. Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych
5. Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO
6. Udostępnianie informacji w BIP.
7. Decyzja odmowna – elementy obligatoryjne, przypadki wydawania decyzji w kontekście ograniczeń w udostępnianiu informacji publicznej.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

wykłady prowadzącego, ćwiczenia praktyczne indywidualne oraz w grupach, omawianie kazusów, dyskusje na forum. 

Trener

Anna Ligęza - Łaciok

Trener, Project Menager. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla odbiorców komercyjnych jak i administracji publicznej z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami (unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych), a także tematyki: Agile i RODO w JST. Posiada certyfikaty IPMA, Prince.