Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

- osoby, które chcą doskonalić swoje relacje i skuteczność swojego porozumiewania się z ludźmi
- osoby, których praca w dużej mierze opiera się na komunikowaniu się z klientem zewnętrznym i/lub wewnętrznym
- osoby, które chcą znaleźć skuteczne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji wynikających z nieprawidłowej komunikacji

Cel szkolenia

Celem głównym jest poznanie psychologicznych aspektów komunikacji interpersonalnej.

Cele szczegółowe:

- Wykształcenie pro aktywnych postaw.
- Nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem autorytetu i przećwiczeniem kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej, wpływających na efekty i jakość codziennej pracy,  w tym: asertywna komunikacja międzyludzka, budowanie trwałych relacji, posługiwanie się taktyką współpracy, realizowanie celów, terminowe wykonywanie zadań i radzenie sobie ze stresem.
- Udoskonalenie kompetencji - świadomego i uważnego dialogu, stawianie granic, czerpanie z własnego potencjału.

Po szkoleniu Uczestnicy poszerzą umiejętności z zakresu komunikacji, która pozwoli na lepszą i bardziej świadomą współpracę, opartą przede wszystkim o autorytet. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych z konfliktem w grupie oraz zbudowanie korzystnych relacji w zespole, wpływających na motywację i realizację zadań na możliwie wysokim poziomie.

Program szkolenia

MODUŁ I - Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej

1. Proces komunikacji i jego determinanty
-Style komunikowania
-Wybór indywidualnego stylu komunikowania
-Dostosowanie stylu do odbiorcy
-Komunikaty typu JA, a komunikaty typu TY
-Zakłócenia procesu komunikacji

2. Formy komunikacji
-Komunikacja werbalna
-Mowa ciała
-Zarządzanie przestrzenią społeczną i kontekstem
-Elementy grafologii
-Spójność komunikacji werbalnej  i niewerbalnej
-Zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji

3. Błędy komunikacyjne
-Przyczyny błędów
-Emocje w komunikacji
-Lęk i stres a zniekształcenia procesu komunikacji
-Stereotypy i kompleksy jako źródła błędów
-Oczekiwania i nastawienia
-Znaczenie złudzeń i iluzji

MODUŁ II - Komunikacja w zarządzaniu

1. Komunikacja  w zespole
-Umiejętność selekcji przekazywanych informacji
-Role zespołowe a komunikowanie
-Warunki efektywnej komunikacji w zespole
-Zarządzanie informacją w zespole
-Motywacyjna funkcja komunikowania

2. Komunikacja jako narzędzie budowania relacji  w organizacji
-Przekazywanie poleceń
-Konstruktywna krytyka
-Jak unikać błędów w informacji zwrotnej
-Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe
-Reguły efektywnej komunikacji interpersonalnej

3. Komunikowanie w sytuacji kryzysów i zmian
-Procesy zmian a zarządzanie komunikacją w organizacji
-Język komunikacji kryzysowej
-Zmiany oczekiwań, postaw i nastawień pracowników
-Język konfliktów
-Patologie komunikacyjne

MODUŁ III – KOMUNIKACJA JAKO ELEMENT WYWIERANIA WPŁYWU:

-Wzbudzanie zaufania
-Rozpoznawanie potrzeb
-Problemy decyzyjne,
-Argumentowanie
-Kłamstwo w komunikacji i jego znaczenie
-Techniki wywierania wpływu

MODUŁ IV - ASERTYWNOŚĆ A KOMUNIKACJA

-Asertywność – definicje, znaczenie i zastosowanie w praktyce
-Asertywność w kontaktach interpersonalnych
-Asertywna odmowa
-Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką
-Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
-Asertywne argumentowanie

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie prowadzone jest metodami interaktywnymi angażującymi aktywność własną uczestników:
- prezentacje i demonstracje trenera,
- ćwiczenia komunikacyjne,
- praca warsztatowa.

Trener

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.