Termin, miejsce, cena

14/11/2024 - 16/12/2024 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

Adresaci szkolenia

- pracownicy działów zamówień publicznych,
- kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
- pracownicy komórek kontrolnych i audytowych
- koordynatorzy projektów unijnych
- pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych

Cel szkolenia

Udział w kursie pozwoli uczestnikom:
-zapoznać się z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych,
-zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne,
-rodzajami ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych,
-rolą i znaczeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-systemem ochrony praw wykonawców,
-nabyć umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia,
-zdobyć nowe kwalifikacje, cenione przez pracodawców.

Program szkolenia

Dzień 1
1) Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych (wykład)
-System Prawa Zamówień Publicznych
- Progi stosowania przepisów prawa zamówień publicznych
- Omówienie pojęć niezbędnych w szkoleniu (zamawiający, wykonawca, oraz niezbędne definicje ustawowe)
2) Zasady udzielania zamówień publicznych (wykład)
- Wprowadzenie do omawianego działu
- Zasada równego traktowania
- Zasada uczciwej konkurencji
- Zasada przejrzystości
- Zasada proporcjonalności
- Zasada jawności postępowania
- Zasada pisemności i stosowania języka polskiego
- Zasada efektywności
- Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego
3) Rola kodeksu cywilnego w zamówieniach publicznych
4) Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (wykład i ćwiczenia)
- Wprowadzenie do omawianego działu
- Plan postępowań
- Planowanie postępowania
- Analiza potrzeb i wymagań
- Wstępne konsultacje rynkowe
- Szacowanie wartości zamówienia
- Dobór trybu postępowania
- Opis przedmiotu zamówienia
- Kryteria oceny ofert - dobór i analiza
- Warunki udziału w postępowaniu
- Przesłanki wykluczenia z postępowania
- Treść i publikacja ogłoszeń
5)Dokumenty zamówienia (wykład, ćwiczenia, dyskusja)
- Specyfikacja warunków zamówienia
- Opis potrzeb i wymagań
- Udostępnianie i przekazywanie SWZ oraz OPiW
- Przygotowanie dokumentów zgodnie z zasadami o dostępności
 
Dzień 2
1) Tryby udzielania zamówień (wykład, ćwiczenia, dyskusja)
- Wprowadzenie do omawianego działu
- Tryb podstawowy – wariant I, II, III 
- Omówienie wszystkich wariantów
- Przeprowadzenie warsztatu dla wybranego wariantu
- Przetarg nieograniczony – omówienie i warsztat
- Zamówienie z wolnej ręki - omówienie
- Przetarg ograniczony - omówienie
2) Elektronizacja zamówień publicznych (wykład, prezentacja praktyczna narzędzi, dyskusja)
- Wprowadzenie do omawianego działu
- Przepisy prawa regulujące zakres elektronizacji zamówień publicznych
- Dokument elektroniczny w zamówieniach publicznych
- Komunikacja zamawiającego i wykonawcy
- Podpis elektroniczny składanie, weryfikacja i walidacja
- Prezentacja narzędzi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 
Dzień 3
1) Przeprowadzenie procedury zamówień publicznych
2) Wszczęcie postępowania
3) Wyjaśnienia i zmiany w SWZ oraz OPiW (wykład, kazusy, dyskusja)
4) Oferta (wykład, ćwiczenia, dyskusja)
- Forma i treść oferty
- Katalog elektroniczny
- Termin składania i otwarcia oferty
- Prawidłowe przygotowanie i podpisanie oferty (oświadczenie woli). 
- Podmiotowe środki dowodowe
- Przedmiotowe środki dowodowe
- Zgodność oferty ze specyfikacją warunków zamówienia / opisem potrzeb i wymagań
5) Badanie i ocena ofert (wykład, kazusy, dyskusja)
- Otwarcie ofert
- Poprawianie omyłek
- Wezwania do wyjaśnień uzupełnienia
- Ocena ofert
- Odrzucenie oferty
- Wybór najkorzystniejszej oferty
- Dokonywanie wyboru oferty
 
Dzień 4
1) Umowa w zamówieniach publicznych (wykład, ćwiczenia, dyskusja)
- Klauzule zakazane i postanowienia obligatoryjne
- Waloryzacja
- Gwarancja jakości, rękojmia za wady
- Warunki płatności
- Zmiana umowy
- Odstąpienie od umowy
- Przygotowanie umowy – warsztat i dyskusja
2) Środki ochrony prawnej (wykład)
3) Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu: (wykład)
- wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów,
- wynikająca z przepisów karnych.
4) Źródła informacji o zmianach w systemie zamówień publicznych (wykład)
- Nowelizacje przepisów
- Opinie w zakresie prawa zamówień publicznych
- Rekomendacje w systemie zamówień publicznych
5) Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Kurs prowadzony aktywnymi metodami. 
Warsztaty, case study, ćwiczenia i przykłady.

Trener

Grzegorz Basiński DBA, EMBA

Doctor of Business Administration, Chief Executive Officer of Service Oriented Architecture – prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych od 24 lat. Wykłada zagadnień z zakresu zamówienia publiczne w Rządowym Centrum Administracji Publicznej w Poznaniu przez ponad 8 lat. Obecnie jako trener prowadzi zajęcia z tematyki zamówień publicznych w 5 centrach szkoleniowych w Polsce oraz wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej na studiach podyplomowych na kierunku Zamówienia Publiczne. Grzegorz Basiński ponadto jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka.

Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Apsley Business School w Londynie uzyskując tytuł Doctor of Business Administration. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz prawa zamówień publicznych. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych oraz zamówień publicznych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.