Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy wyznaczeni do wdrożenia wewnętrznych kanałów sygnalizowania.
  - Kadra kierownicza i pracownicy odpowiedzialni za sprawy organizacyjne.
  - Dyrektorzy biur obsługujących kierownictwo jednostki / firmy.
  - Asystenci kierownictwa jednostki / firmy.
  - Sekretarze jednostek samorządu terytorialnego.
  - Koordynatorzy kontroli zarządczej.
  - Koordynatorzy systemów antykorupcyjnych
  - Oficerowie compliance. 
  - Doradcy ds. etyki.
  - Pełnomocnicy systemów zarządzania.
  - Prawnicy zapewniający obsługę prawną jednostki / firmy.
  - Audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy. 
  - Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa.

Sygnalista to osoba, która zgłasza w ramach swojego pracodawcy (np. doradcy etycznemu, audytorowi wewnętrznemu, radzie nadzorczej, poprze infolinię lub inne narzędzia) albo poza pracodawcą (np. właściwym organom kontroli, nadzoru, ścigania lub organom właścicielskim, czasem opinii publicznej) nieprawidłowości mające miejsce w miejscu pracy, w środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca.

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji w zakresie:

- zaplanowania i wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych i mechanizmów ochrony sygnalistów zgodnych z wymaganiami dyrektywy 2019/1937 oraz projektu ustawy,
- przygotowania dokumentacji wymaganej przez dyrektywę i projekt ustawy.  

Bonusy:
Uczestnicy szkolenia otrzymają: 

- kwestionariusz samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych, 
- wzór wewnętrznego regulaminu przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań następczych, który jest wymagany projektem ustawy.  

Uwaga: w celu zapewnienia jakości wdrożenia, wzory nie są sprzedawane ani udostępniane osobom, które nie przeszły szkolenia w zakresie opracowania dokumentacji. 

Program szkolenia

1. Sygnaliści – tło historyczne. 
2. Przegląd kluczowych przepisów dyrektywy 2019/1937 oraz aktualnego projektu ustawy, m.in. w zakresie:
- ochrony sygnalistów,
- ustanowienia kanałów sygnalizowania w sektorze publicznym i prywatnym,
- rejestru zgłoszeń,
- procedury działań następczych, 
- planowanych sankcji. 
3. Cztery warianty praktycznego wdrożenia dyrektywy (z wykorzystaniem wytycznych CBA, normy ISO 37002 oraz doświadczeń własnych trenera): 
- minimalny, 
- racjonalny,
- optymalny, 
- maksymalnych korzyści. 
4. Od czego zależy skuteczność? 
5. Część warsztatowa – przeprowadzenie samooceny posiadanych rozwiązań sygnalizacyjnych w oparciu o kwestionariusz. 
6. Procedura krok po kroku (z wykorzystaniem doświadczeń własnych trenera). Jak opracować regulamin zgłoszeń wewnętrznych, m.in. w zakresie:
- powierzenia zadań, 
- kanałów sygnalizowania,
- ochrony sygnalistów,
- rejestrowania i rejestru zgłoszeń, 
- postępowań wyjaśniających.
7. Wyzwania psychologiczne. Szkolenia i komunikacja. 
8. Podsumowanie. Od czego zacząć?

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład z prezentacją przypadków, pytania do i od uczestników, dyskusja, warsztaty.

Trener

Maciej Wnuk

Ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania korupcji. Wdraża systemy sygnalizacyjne, antykorupcyjne i compliance w sektorze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy ISO 37001 - Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. 

Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.  
Autor i współautor wielu publikacji z zakresu przeciwdziałania korupcji, m.in.:
- „Mała ochrona sygnalisty po 17 grudnia 2021 r. Poradnik dla sygnalistów, pracodawców i sędziów”
- „Skuteczna polityka prezentowa w Twojej firmie”
- „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”,
- „Procedury antykorupcyjne w jednostkach sektora publicznego i prywatnego”, 
- „Konflikt interesów – czym jest i jak go unikać?”. 
Pierwsze doświadczenia antykorupcyjne zdobywał jako radny i kontroler w warszawskim samorządzie. Następnie pełnił funkcję członka zarządu Transparency International Polska. Po przejściu do sektora rządowego wdrażał systemy antykorupcyjne w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Współpracował z programami antykorupcyjnymi NATO i UE.  

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.