Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

Menedżerowie zarządzający grupą pracowników, pragnący doskonalić swoje kompetencje z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi

Cel szkolenia

Nabycie oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności w zakresie:
• kompetencji menedżerskich
• efektywnej komunikacji
• asertywności
• efektywnego działania

Program szkolenia

I. Kompetencje menedżerskie

• Osobowość i jej znaczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
• Kluczowe kompetencje menedżerskie
• Inteligencja emocjonalna i społeczna
• Analiza SWOT
• Sprawność działania a wizerunek menedżera
• Samodoskonalenie i rozwój zawodowy

II. Sztuka efektywnego komunikowania

• Komunikowanie w organizacji
• Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
• Błędy i ograniczenia w procesie komunikowania
• Style komunikowania
• Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej

III. Zachowania ludzi w organizacji a przewodzenie

• Sposoby zachowania ludzi
• Błędy w postrzeganiu i ocenie zachowania ludzi
• Rola menedżera w kreowaniu zachowań pracowników
• Techniki wywierania wpływu

IV. Asertywność w pracy menedżera

• Asertywność – arogancja, agresja czy …
• Sztuka mówienia NIE
• Radzenie sobie z ocenami i krytyką
• Asertywne radzenie sobie z manipulacją

V. Efektywność w działaniu

• Zarządzanie sobą
• Jak zarządzać własnym czasem
• Cele, priorytety zadania
• Delegowanie i rozliczanie zadań
• Sztuka motywowania innych
• Stres i wypalenie w pracy menedżera
• Style radzenia sobie ze stresem

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia oraz mini wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi.

Trener

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu i coach z 30 letnim doświadczeniem. Zrealizowała blisko 4000 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników i menedżerów przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Prowadziła projekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania strategicznego w 25 organizacjach. Przez dwadzieścia lat sprawowała funkcje menedżerskie na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Doktor Nauk Społecznych, obecnie wykłada w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dziesięciu uczelniach wyższych, prowadziła badania i pisała w dwóch dziedzinach naukowych: psychologii biznesu i w zarządzaniu. Opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych. Pracuje z pasją i zaangażowaniem. Odważnie podejmuje nowe wyzwania i elastycznie prowadzi zespoły projektowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.