Termin, miejsce, cena

11/12/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się najmem komercyjnym. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.

Program szkolenia

Zagadnienia ogóle:
1.  Odpis z KRS i zaświadczenie z CEIDG  jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. 
2a. Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek - prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników...
2b. Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
3. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Analiza prokury w kontekście odpisu z KRS (praca z dokumentem).
4. Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione. Czy każda taka umowa jest nieważna?
5. Zawieranie umów najmu ze współwłaścicielami budynków przy „zwykłej” współwłasności. Zasady reprezentacji współwłaścicieli.
6. Zawieranie umów najmu ze wspólnotami mieszkaniowymi. Mała a duża wspólnota, czym się od siebie różnią. Zasady reprezentacji.
7. Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście weryfikacji wynajmującego (praca z dokumentem).  

Najem lokali użytkowych:
1. Remonty, adaptacje, modernizacje lokalu, nakłady. Jak formułować zapisy w umowie, które zabezpieczałyby interes wynajmującego lub najemcy? 
2. Czy umowę zawartą na czas określony można wypowiedzieć z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia?
3. Zabezpieczenie interesu wynajmującego w przypadku niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu.
4. Umowa najmu a kara umowna. Niedoszacowanie i przeszacowanie kary umownej.
5. Wady lokalu. Jak zabezpieczyć się w umowie przed nieuzasadnionymi zarzutami wad lokalu podnoszonymi przez najemcę?
6. Kiedy najemca może oddać lokal w podnajem. Jak zabezpieczyć się przed taką ewentualnością?
7. Problem różnych okresów wypowiedzenia dla każdej ze stron w umowie najmu.
8. Kiedy do umowy najmu należy wprowadzić adres dla doręczeń?
9. Problem podawania w umowie adresów e-mailowych i telefonów. Czy takie podanie wymaga sporządzenia aneksu?
10. Ustawowe prawo zastawu na rzeczach najemcy przysługujące wynajmującemu. Sposób zaspokojenia wynajmującego z przedmiotu zastawu.
11. Przedawnienie roszczeń z tytułu najmu (czynsz, odszkodowanie, nakłady).
12. Kogo obciążają nakłady poczynione na rzecz najętą (pojęcie nakładów drobnych)?
13. Wady rzeczy najętej, uprawnienia i obowiązki stron.
14. Czy można zbyć rzecz objętą najmem? Zabezpieczenie się przez najemcę przed wypowiedzeniem najmu przez nabywcę nieruchomości.
15. Czym się różni odstąpienie od umowy, wygaśnięcie, wypowiedzenie i rozwiązanie?  
16. Zaliczka a zadatek (różnice, wady i zalety).
18. Kary umowne za nienależyte wykonanie zobowiązania (problematyka kar).
19. Zasady sporządzania aneksów.
20. Najem a dzierżawa. Czym różnią się te umowy od siebie? Kiedy należy zawierać umowę dzierżawy, a kiedy umowę najmu?

Podczas szkolenia omawiane są także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek (działanie przez wspólników, członków zarządu, prokurentów), a także kwestie związane z remontem lokali, wadami, karami umownymi, gwarancją...

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

- praca z dokumentem (aneks, odpis z KRS, pełnomocnictwo), 
- analiza treści umowy, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,  
- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Trener

Agnieszka Lisak

Radca prawny zajmujący się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności, księgi wieczyste.

Piastowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, zasiadała w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A. ) Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

Jest autorką następujących artykułów:
1. „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.),
2. „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.),
3. „Odpowiedzialność małżonków za długi – pieniądze firmowe czy rodzinne” (Gazeta Prawna nr 20, 27 – 29.01.2006 r.),
4. „Ze skargą do ministra” (artykuł poświęcony egzekucji w Polsce, Gazeta Prawna nr 29, 09.02.2006 r.).
5.  „Najszczelniej zamknięty zawód prawniczy” (artykuł poświęcony egzekucji w Polce – Gazeta Prawna  nr 104, 30.05.2006 r. ).
6. Roczne sprawozdanie zarządu w spółce kapitałowej (Gazeta Prawna nr 24, 2-4.02.2007),
7. Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (Gazeta Prawna nr 8, 11.01.2007),
8. Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić (Gazeta Prawna nr 78, 20-22.04.2007),
9. Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007).
10. „Spółki mają trudności z zebraniem dokumentów” (artykuł poświęcony prawu upadłościowemu, Gazeta Prawna nr 157, 12.09.2008).
Podmioty dotychczas przeszkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o, ARiMR itd.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.