Termin, miejsce, cena

16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do właścicieli i zarządców wszystkich nieruchomości, którzy z mocy prawa odpowiadają za stan techniczny zarządzanych przez nich nieruchomości. Dotyczy to zarówno nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych i własnościowych, jak i nieruchomości komercyjnych niezależnie od ich  przeznaczenia.

Cel szkolenia

 • Podany będzie zakres odpowiedzialności właściciela i zarządcy obiektu budowlanego za jego stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania,
 • Omówione będą rodzaje kontroli i przeglądów, ich terminy i uprawnienia do ich wykonywania,
 • Przekazane zostanie jak praktycznie wykorzystać informacje zawarte w protokole z kontroli,
 • Omówione zostanie jak na poszczególnych etapach prowadzenia obsługi obiektu budowlanego wypełniać książkę obiektu budowlanego.

Program szkolenia

Moduł I – Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego:
- obowiązki wynikające z przepisów prawa,
- zadania,
- źródła informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego,
- gdzie w książce obiektu budowlanego wpisać podstawowe informacje o obiekcie, jego właścicielu i zarządcy.

Moduł II - Rodzaje i terminy wykonywania obowiązkowych kontroli i przeglądów:
- elementów budowlanych,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych i kominowych,
- kotłów i instalacji z kotłami,
- klimatyzacji,
- wyposażenia p.poż.

Moduł III – Przeprowadzanie i dokumentowania obowiązkowych kontroli:
- jakie elementy obiektu budowlanego muszą być skontrolowane i dlaczego,
- zawartość protokołu z kontroli – co ma zawierać i czemu to służy,
- gdzie w książce obiektu budowlanego rejestrować informacje zawarte w protokołach z kontroli.

Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
- prace z zakresu bieżącej konserwacji,
- roboty remontowe i budowlane,
- zmiany sposobu użytkowania,
- gdzie i jak w książce obiektu budowlanego rejestrować realizację robót budowlanych.

Moduł V – Zagrożenia w eksploatacji obiektów budowlanych:
- zagrożenia w okresie zimowym,
- powodzie,
- bezpieczeństwo pożarowe,
- bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
- dokumentowanie w książce obiektu budowlanego awarii i katastrof budowlanych.

Metodyka

Czy wiesz:

 • Jakie obowiązki nakłada ustawa Prawo budowlane na właściciela i zarządcę?
 • Skąd czerpać informacje o stanie technicznym obiektu budowlanego??
 • Co powinien zawierać protokół z kontroli obiektu budowlanego i jakie ma to znaczenie dla dokonywania wpisów do książki obiektu budowlanego?
 • Jakie są zasady rejestrowania w książce obiektu budowlanego wyników przeprowadzanych kontroli stanu technicznego i oraz przeprowadzanych w oparciu o nie remontów?
 • Jakie informacje w książce obiektu budowlanego mają bardzo duże znaczenie praktyczne dla zarządcy lub właściciela nieruchomości?
 • Na jakie zagrożenia narażony jest obiekt budowlany i jak im przeciwdziałać?

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczącej zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego, a w tym:

 • podane będą obowiązki właściciela i zarządcy wynikające z ustawy prawo budowle,
 • podane zostaną zakresy obowiązkowych kontroli,
 • omówiona będzie szczegółowo zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego i znajdujące się w nim zapisy które należy przenieść do książki obiektu budowlanego,
 • omówione będzie wykorzystanie w praktyce informacji zawartych w protokole z kontroli,
 • omówione zostaną zagrożenia występując w eksploatacji obiektów budowlanych oraz ich dokumentowanie w książce obiektu budowlanego.

Trener

Michał Substyk

Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zarządzaniu nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Licencjonowany zarządca nieruchomości, posiada licencję Nr 7687.

Przez wiele lat pracował w firmach deweloperskich, gdzie uczestniczył w realizacji projektów deweloperskich, zarządzał nieruchomościami deweloperskimi, uczestniczył w przekazywaniu nieruchomości wspólnotom mieszkaniowym. Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od prawie ćwierć wieku. Od 2009 prowadzi własną działalność gospodarczą między innymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz prowadzeniu remontów i przebudów obiektów budowlanych. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych oraz renomowanym wykładowcą na kursach i szkoleniach, w tym prowadzonych dla zarządców nieruchomości, inwestorów oraz administracji i nadzoru budowlanego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.