Termin, miejsce, cena

28/10/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

- pracownicy księgowości i działów finansowych, kontrolerzy finansowi
- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za wynik finansowy firmy
- osoby prowadzące działalność gospodarczą

Cel szkolenia

Cel szkolenia:
- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności
- zapoznanie uczestników z okresami przedawnienia roszczeń obowiązującymi w prawie polskim
- zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim
- przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Uczestnik szkolenia będzie umiał:
- panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach
- przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania
- prowadzić sprawy związane z dłużnikami, wobec których zostało ogłoszone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe
- przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Program szkolenia

1. Przedawnienie roszczeń
1.1. Okres przedawnienia roszczeń
1.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń
1.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia
1.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

2. Postępowanie sądowe
2.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu
2.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych
2.2.1. Postępowanie zwykłe
2.2.2. Postępowanie upominawcze
2.2.3. Postępowanie nakazowe
2.3. Inne tryby postępowań sądowych
2.3.1. Postępowanie uproszczone
2.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)
2.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej
2.3.4. Sąd polubowny

3. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe
3.1. Przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego przez sąd
3.2. Możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne
3.3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
3.4. Osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym
3.5. Rada wierzycieli
3.6. Wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
3.7. Postępowanie restrukturyzacyjne
3.7.1. Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego
3.7.2. Propozycje układowe
3.7.3. Zgromadzenie wierzycieli
3.7.4. Warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu
3.7.5. Przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd
3.7.6. Sankcje karne wobec dłużnika
3.8. Postępowanie upadłościowe
3.8.1. Rola i zadania syndyka
3.8.2. Kategorie należności
3.8.3. Kolejność zaspokojenia roszczeń
3.8.4. Zakończenie postępowania upadłościowego
3.8.5. Sankcje prawne wobec upadłego (cywilne i karne)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, webinar

Trener

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 17 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.