Termin, miejsce, cena

16/10/2024 - 17/10/2024 Kraków
Hotel Krakus***
Nowohucka 35, 30-728 Kraków
16/12/2024 - 18/12/2024 Zakopane
Hotel Logos***
ul. Grunwaldzka 10, 34-500 Zakopane

Adresaci szkolenia

  • kadra zarządzająca od najwyższego do operacyjnego szczebla
  • pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu rachunku kosztów i budżetowania, które pozwalają podejmować  korzystne decyzje finansowe.

Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych oraz umiejętności doboru wskaźników do badania stopnia realizacji budżetów. Zaznajomienie się z praktycznymi  rozwiązaniami dotyczącymi wdrażania rachunku kosztów i budżetów do polskich firm. Zdobycie wiedzy z rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i budżetowania w wersji zaawansowanej. Nauka prawidłowej budowy arkuszy kalkulacyjnych usprawniających przygotowanie informacji zarządczych.

Dzięki wiedzy i umiejętnościom uzyskanym podczas szkolenia  Uczestnik będzie potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu rachunku kosztów i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości ich zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia.

Program szkolenia

1.KOSZTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.1. Zarządcze ujęcie kosztu
• pojęcie kosztu – nakładu – wydatku
• rola rachunku kosztów w decyzjach zarządczych
• rachunek kosztów istotnych dla podejmowania decyzji
• próg rentowności jedno i wieloasortymentowy
• próg rentowności płynności finansowej (cash breakeven point)
• margines bezpieczeństwa i dźwignia operacyjna
• analiza wrażliwości

1.2. Zarządzanie kosztami w firmie
• rachunek kalkulacyjny i rodzajowy w tradycyjnych rozwiązaniach rachunku kosztów
• wady tradycyjnego rachunku kosztów
• praktyczny przykład błędnych decyzji zarządczych na podstawie informacji księgowej
• warsztaty z zakresu rachunku kosztów pełnych i zmiennych
• praktyczny przykład optymalizacji decyzji kosztowych w obszarze produkcji i sprzedaży
• rachunek kosztów działań (Activity Based Costing)
• praktyczne zastosowanie metody ABC w przedsiębiorstwie
• czynniki uwzględniane w rachunku decyzyjnym w zakresie ustalania cen sprzedaży produktów
• ceny transferowe – zasady ustalania i przykład analizy

2.BUDŻETOWANIE

2.1.Budżet jako narzędzie zarządzania kosztami:
• funkcje budżetu w przedsiębiorstwie
• etapy procesu budżetowania
• harmonogram sporządzania budżetu
• częstotliwość sporządzania budżetów
• budżet przychodów i kosztów
• budżetowany rachunek zysków i strat, budżet środków pieniężnych
• praktyczny przykład budowy budżetów cząstkowych
• praktyczny przykład budowy budżetu głównego przedsiębiorstwa pro forma

2.2.Weryfikacja stopnia realizacji budżetu
• analiza odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów
• rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych
• wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów
• praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach
• propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych. 

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

  • mini-wykład,
  • prezentacje,
  • dyskusja uczestników szkolenia,
  • analiza przypadków,
  • warsztaty komputerowe.

Prowadzone zajęcia będą miały charakter warsztatów szkoleniowych, z udziałem ćwiczeń komputerowych.

Przygotowane przez autora materiały oraz wspólne rozwiązywanie zawartych w nich przykładów pozwolą nabrać uczestnikom praktycznych umiejętności. 

Trener

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego.

Posiada bogate doświadczenie praktyczne (ponad 150 projektów).  Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w firmie, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych na controllingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, due diligence oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji a także wprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem ponad 200 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu zarządczego. Kierownik kilku i wykonawca kilkunastu projektów badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.