Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności: kierowników i menadżerów, personelu działu Kadr i HR.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do praktycznego i efektywnego zarządzania zespołem poprzez:

    Tworzenie optymalnych warunków koniecznych do sprawnego funkcjonowania zespołu
    Określenie ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu
    Kształtowanie otwartości na zmiany i modyfikacje zachowań
    Budowanie motywacji do pracy w zespole
    Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

    Wie jakie elementy składowe wpływają na sukces zespołu oraz jak wykorzystać formalną i nieformalną władzę w zespole dla zaspokajania potrzeb zespołu
    Zna i potrafi zidentyfikować role w zespole i adekwatnie do występujących ról dokonywać podziału zadań i kompetencji
    Zna metodologię efektywnego formułowania celów i zadań oraz potrafi efektywnie planować, zarządzać celami i priorytetami oraz skutecznie delegować zadania podwładnym
    Potrafi dokonać świadomego wyboru odnośnie stylu kierowania zespołem i efektywnie nim zarządzać zgodnie z poziomem kompetencji i motywacji poszczególnych  pracowników
    Potrafi identyfikować indywidualne i zespołowe motywacje oraz motywować, komunikować i oceniać członków zespołu
    Posiada zdolność przekazywania komunikatów, informacji zwrotnej o charakterze pozytywnym i negatywnym w sposób konstruktywny i motywujący
    Posiada umiejętność budowania dojrzałych relacji i odpowiedzialnych za cały zespół zachowań wykorzystujących energię i talenty indywidualne/zespołowe 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi

    Zarządzanie ludźmi jako proces
    Funkcje zarządzania ludźmi
    Modele zarządzania zasobami ludzkimi
    Kto w organizacji zarządza zasobami ludzkimi?

2. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji

    Określenie potrzeb
    Pozyskiwanie pracowników
    Etapy doboru
    Analiza stanowiska
    Opis stanowiska
    Profil kandydata
    Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna/wady i zalety
    Selekcja

3. Wdrożenie i adaptacja pracowników

    Paszport do organizacji
    Pierwsze dni
    Przyjęcie do pracy i wprowadzenie na stanowisko

4. Szkolenie pracowników

    Zarządzanie wiedzą w organizacji
    Organizacja ucząca się
    Cele szkoleń – skuteczne formułowanie 
    Planowanie szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych
    Metody uczenia się i szkolenia
    Ocena efektywności szkoleń
    Model szkoleń wewnętrznych i szkolenia zewnętrzne
    Analiza SWOT

5. Motywowanie pracowników

- Teorie motywacji
- Od koncepcji do zastosowań
    Rozpoznanie potrzeb
    Określenie celów
    Świadome aktywizowanie pracowników
    Ocena skuteczności bodźca
    Pobudzenia do działania zgodnego z celami
    Zaspokojenie potrzeb pracownika
-Narzędzia motywowania
    Finansowe
    Pozafinansowe
    Zabezpieczające

6. Ocenianie pracowników

    Pojęcie i cele oceniania
    Nieformalna ocena efektywności
    Systematyczna ocena sformalizowania

7. Mechanizmy tworzące zespół

    Definicja zespołu
    Zespół, a grupa
    Wspólna wizja i jasne cele
    Role w Twoim zespole

- Rozpoznanie jaką rolę Ty odgrywasz w zespole

    Dynamika i strategie działania zespołu
    Normy i standardy wykonywania zadań przez zespół
    Indywidualne style działania w zespole
    Style komunikowania się w zespole
    Zalety i wady pracy zespołowej
    Radość pracy zespołowej

8. Rola i zadania lidera w zespole

    Zachowania i relacje w zespole
    Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
    Procesy zachodzące w zespole – efektywne wzmacnianie pozytywnych i wygaszanie negatywnych zachowań
    Planowanie pracy zespołu
    Motywy pozafinansowe w działaniu zespołowym
    Zwiększanie twórczego potencjału zespołu

9. Skuteczna komunikacja w zespole

    Autodiagnoza własnego stylu komunikowania się
    Skuteczne komunikowanie się drogą do porozumienia się z innymi
    Spójność komunikacyjna - jak przekazywać jednoznaczne komunikaty?
    Synergia między współpracownikami uzależniona od poziomu komunikacji, jako wypadkowej poziomu zaufania i współpracy
    Poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości współpracownika
    Empatia, wzajemne słuchanie i pozytywne myślenie – lepsze zrozumienie potrzeb zespołowych i indywidualnych członków zespołu

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie to kilku modułowa propozycja wprowadzająca w tematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Oprócz omówienia zasadniczych elementów składających się na politykę kadrową i zarządzaniu zasobami ludzkimi proponujemy moduł poświęcony psychologicznym umiejętnościom menedżerskim.

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.