Termin, miejsce, cena

15/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych, oraz finansowo – księgowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, kierowników.

Cel szkolenia

Szkolenie ma celu przekazanie praktycznej wiedzy w przygotowaniu do powierzania pracy obywatelom Ukrainy jak i rozwiązywaniu problemów już w trakcie wykonywania przez nich pracy. W czasie szkolenia wyjaśnioną zostaną zasad dotyczących pobytu i zatrudniania cudzoziemców wynikających z tzw. specustawy, tj. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz pozostałych przepisów dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Podczas szkolenia trener przedstawi jak prawidłowo zatrudnić obywateli Ukrainy zarówno tych, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. jak i obywateli Ukrainy, którzy będą wykonywać wobec nich prace wspomagające
Umiejętności: Prowadzący przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników
Postaw społecznych:  Uczestnik szkolenia w jego trakcie nabędzie wiedzy i umiejętności w jaki sposób zatrudniać obywateli Ukrainy oraz jak prawidłowo weryfikować wzory i rzeczywiste dokumenty tożsamości i pobytowe cudzoziemców.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

1. Jakie są dokumenty tożsamości cudzoziemców?
2. W jaki sposób zweryfikować pobyt w zależności od posiadanych przez cudzoziemca dokumentów?
3. Z których procedur skorzystać aby nie doprowadzić do nielegalnej pracy lub przerwy w zatrudnieniu?
4. Jakie obowiązki w praktyce należy spełnić wobec cudzoziemca / urzędów po zalegalizowaniu pobytu i pracy?
5. Jakie są optymalne sposoby powierzenia pracy cudzoziemcom - umowy o prace / umowy cywilnoprawne?
6. W jaki sposób spełnić wymagania dot. tłumaczeń, badań lekarskich i szkoleń bhp, kwalifikacji dla pracowników i zleceniobiorców?
7. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - jakie wyma-gania i co w przypadku naruszenia przepisów?

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i podstawowe pojęcia:
- podstawowe akty prawne;
- cudzoziemiec;
- zatrudnienie;
- inna praca zarobkowa;
- powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy;
- nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca.

2. Weryfikacja dokumentów tożsamości i pobytowych cudzoziemców:
- paszport i inne dokumenty tożsamości cudzoziemców;  
- poruszanie się cudzoziemców w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
- zezwolenia na pobyt w Polsce oraz „negatywne pobyty” (bez możliwości pra-cy);
- legalizacja pobytu na podstawie stempla w paszporcie w tzw. „procedurze”;
- karty pobytu;
- wizy i dokumenty państw UE i Schengen;
- przepisy „Covidowe”.

3. Zatrudnienie obywateli Ukrainy, którzy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce: 
- posiadanie określonych statusów w Polsce (m.in. pobyt stały, Karta Polaka);
- pracownicy naukowi, studenci, uczniowie, absolwenci;
- małżonkowie obywateli polskich oraz obywateli UE;
- wizy zwalniające z obowiązku posiadania zezwolenia.

4. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.: 
- legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
- status pobytowy obywateli - innych państw - niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r. - 15-dniowe pobyty;
- legalizacja pobytu obywateli Ukrainy bez dokumentów wjazdowych - procedura 60 dni;
- konsekwencje przerwy w pobycie trwające ponad 1 miesiąc;
- uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów, takich jak: wizy krajowe, wizy Schengen, ruch bezwizowy, pobyty czasowe i karty pobytu;
- nowe zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy;
- nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
- zasady i wyłączenia w zakresie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców w urzędach i placówkach oświatowych.

5. Zatrudnienie cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na - pobyt i pracę w Polsce;
- podstawowe zatrudnienie cudzoziemca;
- dodatkowe zatrudnienie cudzoziemca;
- zmiana zezwolenia na pobyt i pracę.

6. Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich - konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców:
- umowy o pracę umowy cywilnoprawne – obwiązki;
- tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców;
- badania lekarskie i szkolenia i innego obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pracy cudzoziemców;
- ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pra-cy cudzoziemca;
- ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.

7. Kontrole PIP i Straży Granicznej - zabezpieczenie prawa i obowiązki pod-miotów zatrudniających cudzoziemców:
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na odpowiedzialność wykroczeniową podmiotu.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na odpowiedzialność wykroczeniową cudzoziemca.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na możliwe dalsze zatrudnienie cudzoziemca.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na uzyskanie kolejnych dokumentów zezwalających na pracę.
- niewłaściwe zastosowanie przepisów i wpływ na wydalenie cudzoziemca z Polski.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

- praca z dokumentem
- dyskusja kierowana 

Trener

Cezary Pytlarz

Wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, a przez ponad 11 lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wynagrodzeń nauczycieli wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Prowadził szkolenia m.in. dla: Deloitte Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Fujitsu Global Delivery Center Poland, Sabre Polska Sp. z o.o., M-Bank S.A., Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Faurecia Automotive Polska S.A., Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, Virtu Holding Sp. z o.o., Costa Coffee Polska S.A., Electropoli Poland Sp. z o.o., ZF TRW Steering Systems Poland sp. z o.o., Pro Relocation Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Poczta Polska S.A., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Główny Instytut Górnictwa dla Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz podmiotów z branży górniczej. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, In-spektor Pracy. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.