Termin, miejsce, cena

17/05/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
21/11/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów kadrowo – płacowych, oraz finansowo – księgowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, kierowników.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu wyjaśnienie zasad dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce wynikających z tzw. specustawy, tj. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Znowelizowane przepisy wprowadzają nową uproszczoną procedurę legalizacji pobytu i zatrudniania obywateli Ukrainy, zatrudnienie ich do prac sezonowych ponad 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto ustawa daje możliwość - po pewnymi warunkami - wykonywania pracy przez cudzoziemców urzędach i placówkach oświatowych. Nowością jest także - po spełnieniu ustawowych przesłanek - możliwość prowadzenia przez obywateli Ukrainy działalności gospodarczej. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:

Wiedzy: Szkolenie pozwoli zapoznać się ze stanowiskami Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną
Umiejętności: W trakcie szkolenia przekazane zostaną praktyczne uwagi co do zasad za-trudnienia pozostałych cudzoziemców w Polsce oraz sposobów rozwiązywania problemów już w trakcie ich zatrudnienia. 
Postaw społecznych: Uczestnik szkolenia nabędzie wiedze i umiejętności w jaki sposób zatrudniać cudzoziemców zgodnie z prawem.

Szkolenie ma na celu wyjaśnić następujące zagadnienia:
- Status pobytowy obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
- Status pobytowy obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski z terytorium poza Ukrainy po 24 lutego 2022 r.
- Status pobytowy bezpaństwowców i cudzoziemców innych niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24 lutego 2022 r.
- Uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów pobytowych.
- Nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce.
- Dotychczasowy pobyt i jego przedłużenie.
- Uproszczona procedura a brak możliwości delegowania poza Polskę. 
- Dotychczasowe dokumenty legalizujące pracę a możliwość wykonywania w uproszczonej procedurze. 
- Odmowa wydania decyzji, cofnięcie decyzji pobytowej a możliwość pobytu i pracy w Polsce.
- Możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców placówkach oświatowych.
- Na jakich zasadach możliwa jest praca sezonowa obywateli Ukrainy ponad 9 miesięcy w roku.
- Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy.
- Pesel i profil zaufany dla obywateli Ukrainy.
- Legalizacja pobytu i pracy pozostałych cudzoziemców.
- Wymagania po zalegalizowaniu pobytu i pracy.
- Ograniczona odpowiedzialność cudzoziemców - wzmożona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom.

Program szkolenia

1. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24.02.2022 r.: 
a. legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022 r.;
b. legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski z terytorium innego niż Ukraina od dnia 24.02.2022 r.;
c. status pobytowy bezpaństwowców i innych cudzoziemców niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r. - 15-dniowe pobyty;
d. legalizacja pobytu obywateli Ukrainy bez dokumentów wjazdowych - procedura 60 dni;
e. konsekwencje przerwy w pobycie trwające ponad 1 miesiąc;
f. uproszczona procedura a brak możliwości delegowania poza Polskę;
g. odmowa wydania decyzji, cofnięcie decyzji pobytowej a możliwość pobytu i pracy w Polsce;
h. możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców placówkach oświatowych;
i. praca sezonowa obywateli Ukrainy ponad 9 miesięcy w roku;
j. uproszczona procedura przedłużenia pobytu na podstawie dotychczasowych dokumentów, takich jak: wizy krajowe, wizy Schengen, ruch bezwizowy, pobyty czasowe i karty pobytu;
k. nowe zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy;
l. nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24.02.2022 r.;
m. zasady i wyłączenia w zakresie możliwości wykonywania pracy przez cudzoziemców w urzędach i placówkach oświatowych;
n. zasady pracy sezonowej obywateli Ukrainy przez okres ponad 9 miesięcy  w roku kalendarzowym;
o. możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy;
p. nowe zasady uzyskiwania peselu i profilu zaufanego dla obywateli Ukrainy;
r. status obywateli Ukrainy, którym wydano decyzje o odmowie wydania decyzji pobytowych i zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

2. Praktyczne aspekty legalizacji pobytu pozostałych cudzoziemców:
a. poruszanie się cudzoziemców w Polsce na podstawie: ruchu bezwizowego, 
b. wizy krajowe i wizy Schengen, 
c. zezwolenia na pobyt, 
d. procedura „stempla” w paszporcie, 
e. dokumentów państw UE;
f. przedłużenia „Covidowe”.

3. Praktyczne aspekty legalizacji pracy pozostałych cudzoziemców:
a. cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce;
b. praca w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy;
c. reglamentacja rynku pracy - informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o systemu PUP;
d. zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski;
e. zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemców na terenie Polski;
f. zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski;
g. zmiana zezwolenia na pobyt i pracę;
h. przejściowe zezwolenia na pobyt i pracę oraz zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  - tzw. abolicyjne;
i. praca na stanowisku  / warunkach oświadczenia / zezwolenia na pracę / pobyt i pracę - wyłączenia;
j. praca tymczasowa / outsourcing;
k. umowy o pracę / umowy cywilnoprawne;
l. tłumaczenie dokumentów w procesie i po zatrudnieniu cudzoziemców.

4. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej - skutki nielegalnego a. zatrudnienia cudzoziemca: 
b. ograniczona odpowiedzialność obywateli Ukrainy i ich skutki w przyszłości;
c. odpowiedzialność podmiotów powierzających pracę;
d. odpowiedzialność pozostałych cudzoziemców;
e. konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – wydalenie cudzoziemca z Polski, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład połączony z elementami warsztatowymi.

Trener

Cezary Pytlarz

Wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził ponad 300 szkoleń m.in. dla pracowników PIP, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędów wojewódzkich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powiatowych urzędów pracy, organizacji związkowych). Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, a przez ponad 11 lat odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu bhp, prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz wynagrodzeń nauczycieli wpisany na listę biegłych Sadu Okręgowego w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach Przemysł - Górnictwo. Obecnie korzystając z długoletniej praktyki prowadzi działalność gospodarczą, w trakcie której prowadzi szkolenia oraz audyty przedsiębiorców, zapewnienia profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu zatrudniania i delegowania cudzoziemców. Prowadził szkolenia m.in. dla: Deloitte Polska Sp. z o.o., Shell Polska Sp. z o.o., Fujitsu Global Delivery Center Poland, Sabre Polska Sp. z o.o., M-Bank S.A., Mostostal Zabrze Sp. z o.o., Faurecia Automotive Polska S.A., Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, Virtu Holding Sp. z o.o., Costa Coffee Polska S.A., Electropoli Poland Sp. z o.o., ZF TRW Steering Systems Poland sp. z o.o., Pro Relocation Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Poczta Polska S.A., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Główny Instytut Górnictwa dla Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz podmiotów z branży górniczej. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, In-spektor Pracy. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.