Na zamówienie firmy, przygotujemy szkolenie w oparciu o indywidualną analizę potrzeb naszego klienta, dostosowując program do potrzeb i oczekiwań firmy, uwzględniając zasoby i kompetencje uczestników oraz aktualne wymogi rynku. Wspólnie określamy cele i oczekiwania dotyczące projektów szkoleniowych. Oceniamy skuteczność naszych szkoleń, sprawdzamy jak zwiększyła się efektywność pracowników, i w jakim kierunku powinna dalej dążyć polityka personalna i strategia szkoleniowa firmy.

Preferowana liczba osób w grupie to 15-20, ostatecznie uzgadniana z Klientem.

  FINANSE:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza finansowa dla niefinansistów
 • Analiza finansowa o poziom wyżej- finanse korporacyjne
 • Analiza i planowanie finansowe - praktyczne umiejętności budowania modeli finansowych
 • Planowanie i modelowanie finansowe – praktyczne umiejętności budowania modeli finansowych (warsztaty komputerowe)
 • Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie
 • Controlling -warsztaty dla zaawansowanych
 • Controlling procesów biznesowych
 • Excel w finansach -warsztaty komputerowe
 • Finanse dla niefinansistów - sprawozdawczość finansowa i zarządcza – jak zaleźć wspólny język z księgową i kontrolingiem
 • Finanse dla niefinansistów - finanse menadżerskie – czyli finansowe aspekty podejmowania decyzji, które dobry menadżer znać powinien
 • Finanse strategiczne – narzędzia budowania wartości przedsiębiorstwa (strategia, wartość, motywacja)
 • Jak wykorzystywać narzędzia finansowe do efektywnego i skutecznego zarządzania firmą
 • Ocena efektywności projektów inwestycyjnych - aspekt finansowy i kapitałowy
 • Ocena ekonomiczna projektów inwestycyjnych według metodyki UNIDO
 • Sekrety sprawozdań finansowych
 • Ocena kondycji kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
 • Prognozowanie i planowanie finansowe w praktyce
 • Praktyczne aspekty analizy kredytowej w kontekście projektów inwestycyjnych
 • Praktyczne aspekty zarządzania finansami firmy
 • Projektowanie sytemu budżetowania w przedsiębiorstwie
 • Rachunkowość zarządcza - projektowanie systemu
 • Umiejętność przygotowania biznes planu- aspekt finansowy
 • Zarządzanie kosztami i budżetowanie- warsztaty wspierające podejmowanie decyzji finansowych
 • Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

 • KPA w praktyce oraz odpowiedzialność majątkowa pracownika samorządowego jako funkcjonariusza publicznego
 • Kontrola i audyt projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych
 • Kontrola finansowa jednostek sektora finansów publicznych
 • Jak rozpatrywać skargi i wnioski w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Jak przygotować się do kontroli lub audytu projektu finansowanego w ramach funduszy strukturalnych
 • Egzekucja administracyjna w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. najnowsze zmiany w 2013r.
 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej a udostępnianie informacji publicznej
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Postępowanie administracyjne w szkołach wyższych
 • Postępowanie dyscyplinarne w sprawach studentów i doktorantów
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • System przyznawania pomocy materialnej – ustalanie dochodów studentów i doktorantów – warsztaty
 • Ustawa o pracownikach samorządowych w praktyce
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

PRAWO:

 • KURS - WINDYKACJA NALEŻNOŚCI zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa 
 • Windykacja wierzytelności
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i emerytury
 • Kadry i płace, czas pracy
 • Przetwarzanie danych kadrowych
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Ochrona danych osobowych
 • Podatki w praktyce
 • Dokumentacja cen transferowych w praktyce
 • Kasy fiskalne
 • Prawo gospodarcze/ Kodeks spółek handlowych
 • Czas i ewidencja pracy kierowców
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika w związku z zatrudnieniem pracowników
 • Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Zabezpieczenie interesów pracodawcy w związku z zawarciem z pracownikiem umowy szkoleniowej
 • Wszystko o podróżach służbowych: aspekty praktyczne oraz nowe przepisy
 • Prawo budowlane i kosztorysowanie, ustawa o wyrobach budowlanych
 • Kontrole obiektów budowlanych
 • Umowy cywilno-prawne w obrocie gospodarczym / handlowe/kredytowe i inne
 • Archiwizacja dokumentacji
 • Prawo w szkolnictwie wyższym
 • GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH )
 • Prawo medyczne
 • JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ ZEBRANIA WSPÓLNOTY, CZYLI PROCEDURY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIĄ
 • Rozliczenia i sprawozdawczości: US, NBP, GUS, ZUS, UM
 • PLANY REMONTOWE I INWENTARYZACJA NIERUCHOMOŚCI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH.OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ POTRZEB W CELU WYKONANIA NIEZBĘDNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
 • Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe (incoterms, rafdt, combiterms)
 • Badanie autentyczności dokumentów w obrocie publicznym
 • ROZLICZANIE CIEPŁA I CIEPŁEJ WODY W BUDYNKACH WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
 • Księgi wieczyste jak czytać odpisy
 • Korzystanie z europejskich standardów ochrony prawnej w praktyce
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podpis elektroniczny,
 • PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO W PRZYGOTOWANIU I PROWADZENIU INWESTYCJI BUDOWLANEJ Z UWZGLĘDNIENIEM SPECUSTAWY MIESZKANIOWEJ. PRAKTYCZNE I FORMALNE ASPEKTY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

 • Zamówienia publiczne po nowelizacji
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Warsztaty dla zamawiających i wykonawców
 • Błędy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Procedury zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane
 • Rozwiązywanie problemów przy udzielaniu zamówień publicznych
 • Wykluczanie wykonawców oraz odrzucanie ofert w świetle wyników kontroli
 • Zamówienia publiczne przy realizacji i przygotowywaniu projektów unijnych
 • Zamówienia publiczne od A do Z

 ZARZĄDZANIE:

 • Kierowanie zespołem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie sekretariatem
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie spółką w kontekście pełnienia funkcji członka zarządu, prokurenta, stanowiska kierowniczego
 • Controlling personalny
 • Zarządzanie zmianą - zarządzanie ludźmi w procesie zmian

 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI:

 • Zarządzanie projektami biznesowymi - praktyka w zarządzaniu
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie projektami oparte na standardach PMBoK®Guide
 • MS PROJECT narzędzie wspierające zarządzanie projektami
 • Zarządzanie projektami-krok po kroku
 • Rachunkowość w zarządzaniu projektami
 • Księgowość w projektach - rozliczanie projektów
 • PRINCE2 ® Foundation
 • PRINCE2 ® Practitioner
 • Professional Scrum Foundations
 • Professional Scrum Master
 • Planowanie i harmonogramowanie - warsztat - procedury i techniki
 • Analiza biznesowa - warsztat wymagań
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach - warsztat - proces i techniki
 • Narzędzia wspierające planowanie i harmonogramowanie

  HR:

   • Rekrutacja i selekcja pracowników
   • Motywacja i ocena pracownicza
   • Kapitał intelektualny i społeczny
   • Szkolenia i rozwój
   • Etykieta w biznesie
   • Zasoby ludzkie
   • Coaching i mentoring
   • Assessment/development center - ocena kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników
   • Analiza potrzeb szkoleniowych - planowanie i budżetowanie szkoleń
   • Jak zaplanować i z sukcesem zorganizować kongres, event lub inną ważną imprezę firmową?

     UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE / SPRZEDAŻ I MARKETING:

     • Autoprezentacja i sztuka wystąpienia publicznych
     • Kreatywność i rozwiązywanie problemów
     • Asertywność w zarządzaniu
     • Wizerunek i etyka urzędnika
     • Kodeks etyczny organizacji
     • Mediacje
     • Przywództwo - warsztat rozwoju kompetencji liderskich
     • Trening umiejętności menedżerskich
     • Savoir vivre, protokół dyplomatyczny, etykieta i etyka zawodowa w relacjach biznesowych
     • Umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem
     • Warsztaty dla trenerów
     • Trening twórczości/kreatywności
     • Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych
     • Negocjacje /sprzedaż /marketing
     • Negocjacje w biznesie
     • Negocjacje w sprzedaży
     • Negocjacje windykacyjne
     • Negocjacje zaawansowane
     • Komunikacja i efektywna sprzedaż
     • Key Account Management
     • Coaching handlowców
     • Polityka cenowa
     • Sztuka obrony cen
     • E-biznes i marketing internetowy
     • Obsługa klienta
     • Konflikt z klientem sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji
     • Narzędzia dla menedżerów sprzedaży
     • Prezentacja handlowe
     • Kreowanie wizerunku firmy i polityki informacyjnej
     • Podnoszenie kompetencji handlowca
     • Marketing i promocja usług

       LOGISTYKA / PRODUKCJA / TRANSPORT:

     • Zarządzanie zaopatrzeniem i gospodarką materiałową
     • Zarządzanie procesami logistycznymi
     • Zarządzanie magazynem i zapasami
     • Zarządzanie łańcuchem dostaw
     • Zarządzanie zapasami
     • Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia
     • Dystrybucja i planowanie dostaw
     • Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw
     • Controlling logistyki
     • Controlling operacyjny – controlling logistyki w łańcuchu dostaw
     • Technologie informatyczne w logistyce i magazynowaniu. Techniki autamatycznej identyfikacji i inwentaryzacji
     • Systemy i technologie informatyczne w logistyce
     • Lean Manufakturing
     • Gospodarka elektroniczna w logistyce

       JAKOŚĆ:

     • Samodzielne wdrażanie zasad GMP, GHP i systemu HACCP
     • System HACCP. Wymagania GHP, GMP dla producentów i dystrybutorów żywności
     • System zarządzania jakością w laboratorium wg normy ISO 17025:2005
     • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001:2005
     • ISO –interpretacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015
     • HACCP/ PN-EN ISO 22000:2006
     • Audytor wewnętrzny SZJ

       DOTACJE UE:

     • Dotacje UE na rozwój firmy w 2014-2020
     • Audyt projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych
     • Rachunkowość projektów UE
     • Księgowość w projektach- rozliczanie projektów współfinansowanych z EFRR lub EFS
     • Wnioski o płatność
     • Jak poprawnie napisać wniosek POKL, RPO, POIG
     • Tworzenie, obieg i archiwizacja dokumentów w obrębie projektów unijnych
     • Określenie statusu MŚP
     • Równość szans w projektach
     • Pomoc publiczna

       INNE:

     • Kurs barmański
     • Kurs profesjonalny kelner
     • Ms Office - narzędzie wspierające pracę w biurze
     • Grafika komputerowa dla pracowników obsługi biurowej
     • Podpis elektroniczny zastosowanie w praktyce
     • Profesjonalna dokumentacja wydarzeń w firmie- warsztat fotograficzny
     • Training the trainers- warsztaty dla trenerów

     Jeśli nie znaleźliście Państwo na stronie tematu, który Was szczególnie interesuje, prosimy o kontakt. Program zostanie przygotowany specjalnie dla Państwa potrzeb.

     Każde szkolenie możemy wzbogacić o elementy integracji. Planując imprezę przeprowadzamy dokładny wywiad czego grupa oczekuje, jak wysyko można postawić poprzeczkę uczestnikom, jaki styl zajęć będzie najlepszy i przyniesie spodziewany efekt.

     Naszym celem jest organizacja imprez integracyjnych pozwalających rozwijać umiejętności i doświadczenia pracowników, które nabyli w trakcie zajęć z nami i używania ich w życiu i pracy codziennej.

     Na życzenie przygotujemy wstępną ofertę wraz z wyceną, w tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem:

      81 532 62 06, 730 755 444

      biuro@orylion.pl

     Ikony stanowią prawa autorskie autorów i zostały pobrane ze strony https://pl.freepik.com/

     Skontakuj się z nami

     Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

     730 755 444

     Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

     Al. Warszawska 102

     20-824 Lublin

     Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.