Projekty zakończone

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020 - „Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych Przedsiębiorstw”

Celem projektu było dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw, z województwa lubelskiego, które w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej.

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

"Dobre kadry szansą na innowacje" - projekt z priorytetu II "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", działanie 2.1. "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności", realizowany w okresie od 01.12.2013r. do 30.09.2015r. Projekt realizowany w partnerstwie z Pracodawcy Lubelszczyzny "Lewiatan".

SZKOLENIA I DORADZTWO Z ZAKRESU POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA ROZWÓJ

W okresie 01-08-2005 do 31-07-2007 FUNDACJA PROMOCJI EUROPEJSKIEJ wspólnie z WKTIR realizowała projekt szkoleniowo - doradczy pt „Szkolenia i doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy na rozwój”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków EFS oraz z Budżetu Państwa, w ramach ZPORR, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

UCZYĆ I ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD

Miło nam poinformować, że Fundacja Promocji Europejskiej realizowała w terminie: 01-09-2008r do 31-12-2008 projekt: „Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD”. Projekt był realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

UCZYĆ I ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD

Projekt miał na celu min. zapoznanie i przybliżenie problematyki ADHD, przekazanie nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogom praktycznych wskazówek jak pracować i zrozumieć dziecko z ADHD. Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Bankowej im Leopolda Kronenberga.

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ SPECJALISTYCZNEGO OPROGRAMOWANIA NOWYM KIERUNKIEM ROZWOJU FUNDACJI PROMOCJI EUROPEJSKIEJ

W okresie od 01.07.2009 do 14.08.2009 Fundacja Promocji Europejskiej realizowała projekt inwestycyjny pt. „Zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania nowym kierunkiem rozwoju Fundacji Promocji Europejskiej”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, I Oś Priorytetowa „Przedsiębiorczość i Innowacje”, Działanie 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”.

AKADEMIA KELNERSKA

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01-08-2014r. do 30-04-2015r., w ramach umowy nr 781/POKL.08.01.01-06-161/13-00.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAWNO-FINANSOWEGO

Okres realizacji projektu: 01.09.2009- 31.08.2010. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

EFEKTYWNA SPRZEDAŻ - WARSZTATY DLA HANDLOWCÓW I PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01.09.2009r. - 31.08.2010r.

WDROŻENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNO MARKETINGOWYCH KLUCZEM ROZWOJU FUNDACJI

Projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.3 schemat B - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy. W okresie od 03.01.2011r. do 31.05.2011r.

WZMOCNIENIE ROLI IOB - FUNDACJI PROMOCJI EDUKACYJNEJ ORYLION DZIĘKI WSPARCIU INWESTYCYJNEMU

Projekt realizowany w ramach RPO WL na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.3 schemat A - Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy w okresie od 04.05.2011r. - 31.08.2012r.

ASPEKTY PRAWNO - FINANSOWE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od stycznia 2012r. do lutego 2013r.

LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

AKADEMIA CERTYFIKOWANYCH KOMPETENCJI LUBELSKIEJ BRANŻY IT

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01-02-2014r do 31.07.2014r w ramach umowy nr 729/POKL.08.01.01-06-015/13-00. Projekt realizowany na potrzeby firm wymienionych z nazwy we wniosku.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PODSTAWĄ SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA FIRM

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01-02-2014r do 31.07.2014r. Projekt realizowany na potrzeby firm wymienionych z nazwy we wniosku przez Orylion w Biznesie Beata Momot.

PROFESJONALNE KADRY W BRANŻY IT

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w okresie od 01-05-2014r. do 31-10-2014r, w ramach umowy nr 759-POKL.08.01.01-06-160/13.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.